ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις:

Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών

Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών

 

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/9/2012.

Δικαιούχοι:

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

 • Δικαιούχοι είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προορίζονται ως εξής:
 • Έχουν την ιδιότητα του ανέργου, ή
 • Έχουν απολυθεί τη τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • Έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία 3ετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • Απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ
 • Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από το ΕΛΣΤΑΤ,
Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και εώς την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης.
 • Να έχουν συσταθεί σε μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές, όπως προσδιορίζονται από τον Οδηγό
 • Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως προσδιορίζεται από τον Οδηγό
 • Να βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελληνική περιφέρεια
 • Να λειτουργούν νόμιμα
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
Επιλέξιμες δαπάνες
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών.
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής
 • ασφάλισης).
 • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση
 • επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με
 • σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας
 • και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την
 • έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

 

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης

 

1. ΕΝΟΙΚΙΑ

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

5. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ή/και ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

9. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

10. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

11. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) ΝΕΑΣ  ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

 • - χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
 • - επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 ευρώ του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 29/3/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ τον οδηγό.

 Attention Required! | Cloudflare

One more step

Please complete the security check to access 123Movies

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Firefox Add-ons Store.