ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ , ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προκηρύχτηκε στις 14 Ιανουαρίου  το πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών.

 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ

( Δ/Δ. σε ευρώ)

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

22.500.000,00

Κ. Μακεδονία

90.000.000,00

Δ. Μακεδονία

22.500.000,00

Ήπειρος

22.500.000,00

Στερεά Ελλάδα

18.000.000,00

Θεσσαλία

22.500.000,00

Ιόνια

22.500.000,00

Δ. Ελλάδα

22.500.000,00

Πελοπόννησος

22.500.000,00

Β. Αιγαίο

22.500.000,00

Ν. Αιγαίο

15.000.000,00

Κρήτη

22.500.000,00

Αττική

130.500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

456.000.000,00

 

 

Θεματικές Ενότητες και Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)

 

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της  επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο-Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων με προτεραιότητα σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

 

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες και νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

  1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

 

  1. νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

 

-         από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000,00 έως 300.000,00 ευρώ) για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»

 

-         από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 300.000,00 ευρώ) για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» και

 

-         από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 100.000,00 ευρώ) για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

 

Ποσοστά Ενίσχυσης:

Α) Ενίσχυση (πλην των λειτουργικών δαπανών) με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ) 800/2008

 

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

% ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

% ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

50

60

50

40

Κ. Μακεδονία

40

50

60

50

Δ. Μακεδονία

40

50

60

50

Ήπειρος

50

60

50

40

Θεσσαλία

40

50

60

50

Ιόνια

40

50

60

50

Δ. Ελλάδα

50

60

50

40

Πελοπόννησος

40

50

60

50

Β. Αιγαίο

40

50

60

50

Κρήτη

40

50

60

50

 

Β) Ενίσχυση (πλην των λειτουργικών δαπανών) με βάση τον Καν. (ΕΚ) 1998/2006

 

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)

 

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

 

% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

%

ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

%

ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Στερεά Ελλάδα

40

50

60

50

 

Ν. Αιγαίο

40

50

60

50

 

Αττική

40

50

60

50

 

Γ) Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων με βάση το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008

 

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

%

ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

%

ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Όλες οι Περιφέρειες

-

25

100

75

 

Ιδιωτική συμμετοχή:

 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,

β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

60%

80%

60%

2.

Μηχανήματα ? Εξοπλισμός

100%

100%

100%

3.

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

15.000

15.000

10.000

4.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

100%

100%

100%

5.

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

6.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

6.000 ευρώ

6.000 ευρώ

6.000 ευρώ

7.

Λογισμικό

30.000 ευρώ

30.000 ευρώ

10.000 ευρώ

8.

Προβολή - Προώθηση

20.000 ευρώ

30.000 ευρώ

10.000 ευρώ

9.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10.000 ευρώ

10.000 ευρώ

10.000 ευρώ

10.

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

40%

40%

40%

 

Προκαταβολή (δυνητική):

 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100,0% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του έργου.

 

Υποβολή προτάσεων:

Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει από 25/02/2013 εώς και 25/04/2013.

 

Οδηγός προγράμματος

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

 Attention Required! | Cloudflare

One more step

Please complete the security check to access 123Movies

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Firefox Add-ons Store.